Map
Graham
2018-09-08 20:13:53
usa18/Graham/IMG_4679.jpg
Rib-eye, asparagus and wine